Transduce.app
0

User manual

1. English

2. Nederlands

3. Français

1. English

TRANSDUCE. is a trademark of TRANSDUCE B.V.

2022 TRANSDUCE. All rights reserved.

A. Introduction

This is the User Manual of TRANSDUCE B.V. (Van Tuyll van Serooskerkenweg 160-4, Amsterdam, The Netherlands). This manual describes how to use our product and which main warnings to take into consideration (non-exhaustive). We recommend you read this manual carefully before you use any of our products.

The Transducer is a pure essential oil diffuser with an elegant double nozzle design, this aroma diffuser perfectly atomizes the TRANSDUCE. pre-made blends available at www.transduce.eu. You can control the diffuser manually through the button on the lid or through our web application (go to paragraph B for instructions on connecting your diffuser to the TRANSDUCE. web application).

If you have any queries about this User Manual, please email us at info@transduce.eu or contact us via our website www.transduce.eu, and be sure to indicate the nature of your query. For the privacy policy & warranty policy please consult our website.

B. Product components

 1. Plastic casing lid
 2. Diffusion nozzle
 3. Essential oil cartridge
 4. LED lights
 5. Power touch button
 6. USB-C charging port
 7. Plastic casing base
 8. Nozzle cover & Aroma exit
 9. Atomiser
 10. Essential oil pipe
 11. Nozzle core
 12. Large glass cartridge
 13. Small glass cartridge

Accessory: USB-C cable

C. Instructions

 1. Choose a Mood Shot (XS) or House Blend (XL) cartridge to suit your needs.
 2. Make sure your Transducer is charged and turned on with the switch on the bottom of the device.
 3. Lift the lid off the Transducer.
 4. Detach one of the nozzles from the Transducer, and attach it to the cartridge of your choice (XS nozzle for Moodshot, XL nozzle for Houseblend.)
 5. Screw you cartridge on the nozzle you just detached.
 6.  Insert the nozzle with your chosen blend into the Transducer.
 7. Press the POWER button 1 time to instantly fill your entire space on Low intensity.
 8. Press 2 times for Medium diffusion intensity and 3 times for High diffusion intensity.
 9. Place the lid back on the base of the Transducer.
 10. Inhale as the therapeutic blends lift your space to a new aromatic dimension.
 11. Once charged, the Transducer is also fully portable for approximately 8 hours.

D. Connect to transduce.app

TRANSDUCE.APP

How to connect your Transducer to the web application:

 1. Unbox your Transducer and connect the charger cord.
 2. Turn your device on with the switch on the bottom of your Transducer.
 3. Keep pressing the power button for 10 sec until blue lights appear.
 4. Go to the Wi-Fi settings on your phone and select "TRANSDUCE".
 5. Fill in your local Wi-Fi address, Wi-Fi passcode, and email address.
 6. Log in via the link received in your mailbox.
 7. Create your profile and activate it through the link received in the second email (check your spam).

a)For IOS: in your browser click options > add to Home Screen.

b)For Android: in your browser click the menu > add to Home screen.

8.You can now use the transduce.app from your home screen.

E. LED map, modes, and charging operation

LED modes:

a. WHITE: Your Transducer is operationg.

 • 1 LED pulsing: operating at low intensity.
 • 2 LED pulsing: operating at medium intensity.
 • 3 LED pulsing: operating at high intensity.
 • Middle LED pulsing: device is charging.
 • Middle LED static: device is fully charged / stand-bye in charger.

b. PINK: You inserted a new bottle size.

 • The device is converting from XL to XS diffusion plan.
 • The device is converting from XS to XL diffusion plan.

c. BLUE: When power button is pressed over 10 sec. the device is in pairing mode.

d. RED: The battery status.

 • Middle LED pulsing: battery status is less than 5%.

Operating modes:

The Transducer has 3 modes of diffusion: Low, Medium, and High intensity. When turned on manually these diffusion modes’ last 2 to 4 hours with the Mood shot & we recommend 1,5 hours daily use of the House blend. When controlling the Transducer via the web application you have the extra possibility to choose the duration of the cycle.

Mood shot (XS) cycles

 • 1 LED Low intensity: spray for  2 seconds, and halt for 13 seconds.
 • 2 LEDs Medium intensity: spray for 3 seconds, and halt for 12 seconds.
 • 3 LEDs High intensity: spray for 4 seconds, and halt for 11 seconds.

House Blend (XL) cycles

 • 1 LED Low intensity: spray for  1 second, and halt for 14 seconds, will stop after 1,5 hour.
 • 2 LEDs Medium intensity: spray for 2 seconds, and halt for 18 seconds, will stop after 1,5 hour.
 • 3 LEDs High intensity: spray for 3 seconds, and halt for 17 seconds, will stop after 1,5 hour.

Charging operation:

 • Plug the USB-C charging cable into the USB-C charging port of the Transducer.
 • Connect the USB charging cable to your common power adapter.
 • Charging indicator status:When the charging cable is not plugged in and the battery level is below 5%, all led lights will turn red and show a heartbeat. When the battery is in charging mode, 1 white middle led light with show a heartbeat. When the battery is fully charged, and not in use, the middle led light will turn white with/without a heartbeat.

2. Nederlands

TRANSDUCE. is een handelsmerk van TRANSDUCE B.V.

2022 TRANSDUCE. Alle rechten voorbehouden.

A. Invoering

Dit is de gebruikershandleiding van TRANSDUCE B.V. (Van Tuyll van Serooskerkenweg 160-4, Amsterdam, Nederland). Deze handleiding beschrijft

hoe onze diffuser te gebruiken en met welke belangrijke waarschuwingen u rekening moet houden (niet-uitputtend). We raden u aan deze handleiding

aandachtig te lezen voordat u een van onze producten gebruikt.

De Transducer is een pure etherische-olie verspreider met een elegant ontwerp met dubbele geurverspreider nozzles, deze aromaverspreider vernevelt de TRANSDUCE-blends perfect. De pre-made blends zijn verkrijgbaar op de website www.transduce.eu. U kunt de diffuser handmatig bedienen via de knop onder de deksel of via onze webapplicatie (ga naar paragraaf B voor instructies over het aansluiten van uw diffuser op de TRANSDUCE. webapplicatie).

Als u vragen heeft over deze gebruikershandleiding, kunt u ons een e-mail sturen op info@transduce.eu of neem contact met ons op via onze website

www.transduce.eu, vergeet niet de aard van uw vraag aan te geven. Raadpleeg onze website voor het privacybeleid & garantiebeleid.

B. Productcomponenten

 1. Deksel van kunststof
 2. Nozzle basis
 3. Etherische olie fles
 4. LED lichten
 5. Aan/uit-touch knop
 6. USB-C-oplaadpoort
 7. Behuising van kunststof
 8. Nozzle deksel en geur-uitgang
 9. Verstuiver
 10. Etherische olie pijp
 11. Nozzle basis
 12. Grote glazen fles (verwisselbaar)
 13. Kleine glazen fles (verwisselbaar)

Accessoire: USB-C-kabel

C. Instructies

1) Kies een Mood Shot (XS) of House Blend (XL) cartridge welke u bij het moment van gebruik past.

2) Zorg ervoor dat uw Transducer is opgeladen en de schakelaar aan de onderkant van het apparaat op AAN staat.

3) Til het deksel van de Transducer.

4) Trek een van de Nozzles los van de Transducer en bevestig deze aan de cartridge van uw keuze (XS nozzle voor Moodshot, XL nozzle voor Houseblend.)

5) Draai de nozzle op uw gekozen geur.

6) Plaats de nozzle en geur terug in de Transducer.

7) Druk 1 keer op de POWER-knop om direct je hele ruimte te vullen op lage intensiteit.

8) Druk 2 keer voor gemiddelde diffusie-intensiteit en 3 keer voor hoge

diffusie-intensiteit.

9) Plaats de deksel terug op de basis van de Transducer.

10) Adem in terwijl de therapeutische melanges je ruimte naar een nieuwe aromatische dimensie tillen.

11) Eenmaal opgeladen is de Transducer ook volledig los van oplader te gebruiken voor ongeveer 8 uur.

D.Maak verbinding met Transduce.app

Uw Transducer verbinden met de webtoepassing:

1) Pak uw Transducer uit en sluit het oplaadsnoer aan.

2) Schakel uw apparaat in met de schakelaar aan de onderkant van uw

Transducer.

3) Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt totdat er blauwe lampjes

verschijnen.

4) Ga naar de wifi-instellingen op je telefoon en selecteer "TRANSDUCE".

5) Vul uw lokale wifi-adres, wifi-toegangscode en e-mailadres in.

6) Log in via de link die u in uw mailbox hebt gekregen.

7) Maak uw profiel aan en activeer uw profiel via de link in de tweede e-mail

(controleer uw spam).

a) Voor IOS: klik in je browser op opties > toevoegen aan

startscherm.

b) Voor Android: klik in uw browser op het menu > toevoegen aan

beginscherm.

8) U kunt nu de Transduce.app gebruiken vanaf uw startscherm.

E. LED-kaart, modi en opladen

LED-signalen:

                            a. WIT: uw Transducer is aan.

                                     i. 1 LED pulserend: werkt op lage intensiteit.

                                      ii. 2 leds pulserend: werkt op gemiddelde intensiteit.

                                      iii. 3 LED pulserend: werkt met hoge intensiteit.

                                      iv. Middelste led knippert: apparaat wordt opgeladen.

                                     v. Middelste LED statisch: apparaat is volledig opgeladen / stand-by in oplader.

                           b. ROZE: U heeft een nieuwe flesmaat ingevoerd.

                                    i. Het apparaat verandert van XL naar XS diffusie.

                                    ii. Het apparaat verandert van XS naar XL verspreidingsplan.

                          c. BLAUW: Als de aan/uit-knop langer dan 10 sec. het apparaat staat in de koppelingsmodus.

                          d. ROOD: De batterijstatus.

                                    i. Middelste LED pulseert: batterijstatus is minder dan 5%.

Operationeel:

De Transducer heeft 3 standen: Laag, Middel en Hoge intensiteit. Wanneer diffuser wordt aangezet gaat de Moodshot zo’n 3 tot 4 uur mee. Wij raden aan

bij ngebruik van de Houseblend deze dagelijks 1,5 aan te zetten. Bij het aansturen van de Transducer via de webapplicatie heeft u de extra mogelijkheid

om de duur van de cyclus te kiezen.

Moodshot (XS) cycli

 1. LED Lage intensiteit: spray voor 2 seconden, en stop voor 13 seconden.
 2. LED's Gemiddelde intensiteit: spray voor 3 seconden, en stop voor 12 seconden.
 3. LED's Hoge intensiteit: spray voor 4 seconden, en stop voor 11 seconden.

Huis Blend (XL) cycli

 1. LED Lage intensiteit: spray voor 1 tweede, en stop voor 14 seconden, stopt daarna 1,5 uur.
 2. LED's Gemiddelde intensiteit: spray voor 2 seconden, en stop voor 18 seconden, stopt daarna 1,5uur.
 3. LED's Hoge intensiteit: spray voor 3 seconden, en stop voor 17 seconden, stopt daarna 1,5 uur.

Opladen:

● Connect de USB-C-oplaadkabel in de USB-C-oplaadpoort van de

Transducer.

● Sluit de USB-oplaadkabel aan op uw USB-C adapter.

● Status oplaad indicatoren:

         ○ Als de oplaadkabel niet is aangesloten en het batterijniveau lager is

            dan 5%, worden alle ledlampjes rood en is er een hartslag te zien.

        ○ Wanneer de batterij in de oplaadmodus staat, geeft 1 wit middelste

            led-lampje een hartslag weer.

      ○ Wanneer de batterij volledig is opgeladen en niet in gebruik is,

          wordt het middelste led-lampje wit met/zonder hartslag.

3. Français

TRANSDUCE. est une marque déposée de TRANSDUCE B.V.

TRANSDUCE. 2022. Tous droits réservés.

A. Introduction

Ceci est le manuel d'utilisation de TRANSDUCE B.V. (Van Tuyll van Serooskerkenweg 160-4, Amsterdam, Pays-Bas). Ce manuel décrit comment

utiliser notre diffuseur et quelles sont les principales mises en garde à prendre en considération (non exhaustif). Nous vous recommandons de lire

attentivement ce manuel avant d'utiliser l'un de nos produits.

Le Transducer est un diffuseur d'huiles essentielles pures au design élégant à double têtes diffusantes, ce diffuseur atomise parfaitement les melanges d’huiles essentielles TRANSDUCE. disponibles sur www.transduce.eu. Vous pouvez contrôler le diffuseur manuellement via le bouton sous le couvercle ou via notre application web (voir paragraphe B pour les instructions de connexion de votre

diffuseur à l'application web TRANSDUCE.).

Si vous avez des questions sur ce manuel d'utilisation, veuillez nous envoyer un e-mail à info@transduce.eu ou contactez-nous via notre site www.transduce.eu, et n'oubliez pas d'indiquer la nature de votre requête. Pour la politique de confidentialité et la politique de garantie, veuillez consulter notre site Web.

B.Composants du produit

 1. Couvercle en plastique
 2. Base de tête diffusante
 3. Cartouche d'huile essentielle
 4. Lumières LED (3)
 5. Bouton tactile d'alimentation
 6. Port de chargement USB-C
 7. Base du diffuseur
 8. Couvercle de la tête diffusante
 9. Atomiseur
 10. Tuyau d'huile essentielle
 11. Base de tête diffusante
 12. Grande cartouche en verre
 13. Petite cartouche en verre

Accessoire : câble USB-C

C. Instructions

 1. Choisissez une cartouche Mood Shot (XS) ou House Blend (XL) en fonction de vos besoins.
 2. Assurez-vous que votre Transduceur est chargé et allumé avec  l'interrupteur situé au bas de l'appareil.
 3. Soulevez le couvercle du Transduceur.
 4. Détachez l'une des têtes diffusantes du Transduceur et fixez-la à la cartouche de votre choix (tête XS pour Moodshot, tête XL pour Houseblend.)
 5. Fixez votre cartouche sur la tête diffusante que vous venez de détacher.
 6. Insérez l’ensemble avec votre parfum choisi dans le Transduceur.
 7. Appuyez 1 fois sur le bouton POWER pour remplir instantanément tout votre espace à faible intensité.
 8. Appuyez 2 fois pour une intensité de diffusion moyenne et 3 fois pour une intensité de diffusion élevée.
 9. Replacez le couvercle sur la base du Transduceur.
 10. Inspirez pendant que les mélanges thérapeutiques élèvent votre espace vers une nouvelle dimension aromatique.
 11. Une fois chargé, le Transduceur est également entièrement portable pendant environ 8 heures.

D.Connectez-vous à transduce.app

Comment connecter votre Transduceur à l'application Web :

 1. Déballez votre Transduceur et connectez le cordon du chargeur.
 2. Allumez votre appareil avec l'interrupteur au bas de votre Transduceur.
 3. Continuez à appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes jusqu'à ce que des voyants bleus apparaissent.
 4. Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre téléphone et sélectionnez "TRANSDUCE".
 5. Saisissez votre adresse Wi-Fi locale, votre code Wi-Fi et votre adresse e-mail.
 6. Connectez-vous via le lien reçu dans votre boîte mail.
 7. Créez votre profil et activez-le via le lien reçu dans le deuxième email (vérifiez vos spams).

a) Pour IOS : dans votre navigateur, cliquez sur options > ajouter àl'écran d'accueil.

b) Pour Android : dans votre navigateur, cliquez sur le menu > ajouter à l'écran d'accueil.

     8.Vous pouvez maintenant utiliser transduce.app depuis votre écran d'accueil.

E. Carte LED, modes et opération de charge

Modes LED :

                 a. BLANC : votre Transduceur fonctionne.

                         i. 1 LED pulsante : fonctionnement à faible intensité.

                         ii. 2 LED pulsantes : fonctionnement à intensité moyenne.

                         iii. 3 LED pulsantes : fonctionnement à haute intensité.

                         iv. La LED du milieu clignote : l'appareil est en cours dechargement.

                         v. LED du milieu statique : l'appareil est complètement chargé / en veille dans le chargeur.

                 b. ROSE : Vous avez inséré une nouvelle taille de bouteille.

                        i. L'appareil passe du plan de diffusion XL au plan de diffusion XS.

                        ii. L'appareil passe du plan de diffusion XS au plan de diffusion XL.

                 c. BLEU : lorsque le bouton d'alimentation est enfoncé pendant plusde 10 secondes. l'appareil est en mode d'appairage.

                 d. ROUGE : L'état de la batterie.

                       i. La LED du milieu clignote : l'état de la batterie est inférieur à 5 %.

Modes de fonctionnement :

Le Transduceur dispose de 3 modes de diffusion : Basse, Moyenne et Haute intensité. Lorsque des modes de diffusion, le Mood shot dure environ 3 à 4

heures. Lors de l'utilisation du Houseblend, nous recommandons 1,5 heures d’utilisation quotidien. Lors du contrôle du Transduceur via l'application Web,

vous avez la possibilité supplémentaire de choisir la durée du cycle.

Cycles des cartouches MOOD SHOT (XS)

1 LED Basse intensité : spray pour 2 secondes, et s'arrête pendant 13 secondes.

2 LED Moyenne intensité : spray pour 3 secondes, et s'arrête pendant 12 secondes.

3 LEDs Haute intensité : spray pour 4 secondes, et s'arrête pendant 11 secondes.

Cycles des cartouches HOUSE BLEND (XL)

1 LED Basse intensité : spray pour 1 seconde, et s'arrête pour 14 secondes, s'arrêtera après 1,5 heure.

2 LED Moyenne intensité : spray pour 2 secondes, et s'arrête pendant 18 secondes, s'arrêtera après 1,5 heure.

3 LEDs Haute intensité : spray pour 3 secondes, et s'arrête pendant 17 secondes, s'arrêtera après 1,5 heure.

Opération de charge :

● Branchez le câble USB-C dans le port du Transduceur.

● Connectez le câble de chargement USB-C à votre adaptateur.

● État de l'indicateur de charge :

           ○ Lorsque le câble de charge n'est pas branché et que le niveau de la

batterie est inférieur à 5 %, tous les voyants LED deviennent

rouges et affichent un battement de cœur.

○ Lorsque la batterie est en mode de charge, 1 lumière LED centrale

blanche affiche un battement de coeur.

○ Lorsque la batterie est complètement chargée et non utilisée, la

lumière LED du milieu devient blanche avec/sans battement de

cœur.

Follow our journey

Subscribe to our newsletter

Thank you! Your submission has been received!